Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια Τράπεζα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η τράπεζα σημειώνει ταυτόχρονα πώς το ΤΜΕΔΕ της γνωστοποίησε την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη συμφωνία. Ειδικότερα στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023, 03-02-2023, 22-03-2023 και 06-04-2023 ανακοινώσεών της, καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεών της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της (η «Αύξηση») και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α. Στις 20-04-2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας (από κοινού τα «Μέρη») επενδυτική συμφωνία (η «Συμφωνία») επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.

Κατά τη Συμφωνία:

• Το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, ειδικά το ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), στην Αύξηση με κάλυψη ποσών αφενός έως 329 εκατ. ευρώ

για το ΤΧΣ, το οποίο θα προβεί σε ενάσκηση έως του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου έως 30 εκατ. ευρώ για τη Thrivest και έως 34 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια, ήτοι συνολικά έως 64 εκατ.ευρώ μέσω κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών.

• Η Attica Bank θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE reduction strategy), όπως αναφέρεται στο από 16.03.2023 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία ότι η Παγκρήτια θα εφαρμόσει επίσης στρατηγική μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE reduction strategy).

• Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας. Η συγχώνευση θα τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που έχουν θέσει τα Μέρη όπως ενδεικτικά οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης και συναφή θέματα καθώς και της έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και της συμμόρφωσης στον Νόμο του ΤΧΣ.

B.   Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.

Γ.  Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό της Συμβούλιο έλαβε απόφαση για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας. Στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφενός θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, αφετέρου θα αναφέρονται οι σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα 20-04-2023. Κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, η δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και η δημοσίευσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

Δεν θα συμμετάσχει το ΤΜΕΔΕστην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank

Το ΤΜΕΔΕ δεν θα συμμετάσχει στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank αλλά θα διατηρήσει ποσοστό περί το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Το ΤΜΕΔΕ, ως διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ, στήριξε και θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη διαχρονική επένδυση των Μηχανικών στην ΑTTICA ΒANK, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στο να κερδίσει η Τράπεζα την κρίσιμη μάχη της επιβίωσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΜΕΔΕ συμμετείχε σε όλες τις μέχρι σήμερα αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συνέδραμε σταθερά στις προσπάθειες των τελευταίων ετών για την εξυγίανση και την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών της και υποστήριξε τη Διοίκηση για την εφαρμογή των πολιτικών του μετασχηματισμού της ATTICA BANK.

Επιπλέον, το ΤΜΕΔΕ στήριξε συστηματικά τον στρατηγικό στόχο της ιδιωτικοποίησης της Τράπεζας, με όρους αγοράς, μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή. Τους τελευταίους μήνες, το ΤΜΕΔΕ υποστήριξε δυναμικά την είσοδο της Thrivest Holding Ltd, πιστεύοντας ότι το όραμα της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα θα λειτουργήσει θετικά για την ΑTTICA ΒANK και τους μετόχους της.  

Σήμερα η Τράπεζα αφήνει πίσω της μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας και μπορεί να προχωρήσει με επιτυχία στα επόμενα βήματά της. Το ΤΜΕΔΕ δεν θα συμμετάσχει στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά θα διατηρήσει ποσοστό περί το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Θα συνεχίζει να υποστηρίζει τον αναπτυξιακό ρόλο της ΑTTICA ΒANK και το φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού της.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε: «Σήμερα η ATTICA BANK γυρίζει σελίδα. Ως ΤΜΕΔΕ αισθανόμαστε δικαιωμένοι διότι, συμβάλλαμε καθοριστικά στη διάσωση της Τράπεζας και δρομολογήσαμε την εξυγίανσή της. Η προτεραιότητα στα επόμενα χρόνια είναι η ανάπτυξη συνεργειών της Τράπεζας με τον τεχνικό κόσμο της χώρας, που πρωταγωνιστεί στο νέο παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας. Καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Διοίκηση της Τράπεζας με στόχο τη μετεξέλιξή της προς όφελος όλων των μετόχων, των εργαζομένων της, των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας».