Συγκεκριμένα, το σχέδιο που βρίσκεται προς αξιολόγηση στις Βρυξέλλες, προβλέπει ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης θα έχει 3,5 ποσοστιαίες μονάδες σωρευτικό αντίκτυπο στην αύξηση της πραγματικής παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2023- 2026, με 0,3 μονάδες να προέρχονται από επιχορηγήσεις, 0,7 μονάδες από το σκέλος των δανείων και 2,4 μονάδες από τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Όπως σημειώνει το Πρόγραμμα Σταθερότητας, «το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRP), «Greece 2.0» φιλοδοξεί να αλλάξει το υφιστάμενο οικονομικό μοντέλο και θεσμικό πλαίσιο μέσα από πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, που κατευθύνουν την Ελληνική οικονομία προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, πράσινο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης, με πιο ανθεκτικό δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας».Greece 2.0: Οι πόροι για τη περίοδο 2021-2026


Οι πόροι που περιλαμβάνονται στο «Greece 2.0» για την περίοδο 2021-2026 ανέρχονται σε 30,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι επιχορηγήσεις υπολογίζονται σε 17,4 δισ. ευρώ και δάνεια έως 12,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Το ελληνικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Απασχόληση – Δεξιότητες –Κοινωνική Συνοχή (Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Προστασία) και Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Μια μάλλον συντηρητική εκτίμηση για το «boostάρισμα» της οικονομίας από τους πόρους του Σχεδίου Ανάκαμψης, υιοθετεί το υπουργείο Οικονομικών, στο βασικό σενάριο του Προγράμματος Σταθερότητας. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, η συμβολή τους κρίνεται καθοριστική.

Το 2022, 2,8 δισ. ευρώ μεταφέρθηκαν για εγκεκριμένα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) σε φορείς εντός και εκτός της γενικής κυβέρνησης. Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023, 617 έργα και υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 17,86 δισ. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έχουν ήδη εγκριθεί και συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων RRF. Τα εγκεκριμένα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, την αναβάθμιση/ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του δημόσιου τομέα, νησιωτικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις, επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας, κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, ανάπτυξη μικρο-δορυφορικού δικτύου, υλοποίηση του εθνικού προγράμματος δευτερογενούς πρόληψης δημόσιας υγείας, εφαρμογή της στρατηγικής για την αριστεία σε πανεπιστήμια και την καινοτομία και πολλά άλλα.Ταμείο Ανάκαμψης: η πρώτη πληρωμή ύψους 3,6 δισ. ευρώ για την Ελλάδα


Τον Απρίλιο του 2022, η Ελλάδα έλαβε την πρώτη πληρωμή για το 2022 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους στα 3,6 δισ. ευρώ, μετά την εκπλήρωση των 15 ορόσημων και τον Ιανουάριο του 2023, η Ελλάδα έλαβε το δεύτερη αίτηση πληρωμής από το RRF ύψους 3,6 δισ. ευρώ, μετά την εκπλήρωση 28 ορόσημων.

Το ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει τη χρήση δανείων RRF που ανέρχονται σε 12,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδυτικούς πόρους συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ, συγχρηματοδοτώντας έργα που εμπίπτουν στους ακόλουθους πέντε πυλώνες: πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση, εξαγωγές, καινοτομία-έρευνα και ανάπτυξη, οικονομίες κλίμακας μέσω συνεργασιών, κοινοπραξιών, εξαγορών, συγχωνεύσεων.

Η χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων από το κονδύλι των δανείων RRF θα υλοποιηθεί μέσω τριών διακριτών διαύλων χρηματοδότησης:

(α) Διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ

(β) εμπορικές τράπεζες, ελληνικές αλλά και διεθνείς και

(γ) μέσο μετοχικής πλατφόρμας που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Στη δανειακή διευκόλυνση, που αφορά κυρίως στη χορήγηση δανείων για την υλοποίηση επένδυσης έργων από ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω των εμπορικών τραπεζών και των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, η κατάσταση μεταξύ των projects που υποβλήθηκαν και των δανείων που υπογράφηκαν –μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023– είχε ως εξής:

Ταμείο ανάκαμψης Βρυξέλες επιχορηγήσεις δανείων παραγωγής
  • Έχουν υποβληθεί 381 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 12,1 δισ € (εκ των οποίων: 5 δισ € Δάνεια RRF, τραπεζικά δάνεια 4 δισ. ευρώ και ίδια συνεισφορά επενδυτών 3,1 δισ. Ευρώ)
  • Έχουν ήδη υπογραφεί 106 δανειακές συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισ. ευρώ (εκ των οποίων: 2,1 δισ. Ευρώ Δάνεια RRF, τραπεζικά δάνεια 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και ίδια συνεισφορά επενδυτών 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ).