Μικρή αναβολή στη μεταβίβαση της Attica Group ζήτησε από τη MIG η Τράπεζα Πειραιώς. Η αναβολή λαμβάνει χώρα, ώστε να ολοκληρωθεί πρώτα η σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της MIG που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Δεδομένων των μεταβολών στην μετοχική βάση της Εταιρίας και των λοιπών εξελίξεων από την ημερομηνία ανακοίνωσης της πρότασης για την κατάρτιση της συναλλαγής και την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μέχρι σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την 5.3.2023 με αποκλειστικό γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και προς αποφυγήν και νέων ασκόπων δικαστικών αντιδικιών να αποδεχθεί το αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρει η εισηγμένη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σε συνέχεια της ιδίας ημερομηνίας (6.3.2023) Ανακοίνωσης των αποφάσεων της Μετ’ Αναβολήν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.3.2023, η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της μεταβίβασης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της στην θυγατρική «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς την «STRIX HOLDINGS L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 4706/2020, η οποία έγκριση αποτελούσε όρο για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.

Μετά τη λήψη της απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 5.3.2023 η Εταιρία έγινε αποδέκτης αιτήματος της μετόχου Τραπέζης Πειραιώς, να εξετασθεί, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι επίσπευσης για την προστασία του εταιρικού συμφέροντος, ενόψει των επισήμως δηλωμένων προθέσεων των μειοψηφούντων ανταγωνιστών της Εταιρίας να προσπαθήσουν με κάθε μέσο να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προς προστασίαν του κύρους της διαδικασίας και των αποφάσεων, το ενδεχόμενο αναμονής στην κατάρτιση της μεταβίβασης μέχρις ότου ληφθεί και η αιτηθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς έγκριση της απόκτησης ελέγχου επί της Εταιρίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού· κατόπιν της έγκρισης αυτής η Τpάπεζα Πειραιώς θα καταστεί ελέγχουσα της Εταιρίας και θα μπορεί νόμιμα να χωρήσει η διαδικασία του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 σε πραγματική και όχι υποθετική προληπτική βάση, όπως σήμερα ζητούν οι ανταγωνιστές μέτοχοι χωρίς να προβλέπεται στο νόμο.

Δεδομένων των μεταβολών στην μετοχική βάση της Εταιρίας και των λοιπών εξελίξεων από την ημερομηνία ανακοίνωσης της πρότασης για την κατάρτιση της συναλλαγής και την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μέχρι σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την 5.3.2023 με αποκλειστικό γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και προς αποφυγήν και νέων ασκόπων δικαστικών αντιδικιών να αποδεχθεί το αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς κατά τα ανωτέρω».