Ένα «άγνωστο» στο ευρύ κοινό επίδομα δίνεται από την ΔΥΠΑ σε δικαιούχους. Αυτό είναι το ειδικό βοήθημα που παρέχεται μετά τη λήξη του επιδόματος ανεργίας.

Το επίδομα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 211,77 ευρώ.

Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά από την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι στις επαγγελματικές κατηγορίες που είναι «εποχικής» φύσης (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κ.α). Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και χορηγείται εφάπαξ.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος οι ασφαλισμένοι απαιτείται να παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας ,το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2016 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10.858,4 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος. Παράλληλα, πρέπει να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν οι δικαιούχοι είναι Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, Δελτίο ανεργίας σε ισχύ και ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.