Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει το Δημόσιο. Μετά τις εξαγγελίες για το νέο Μισθολόγιο και την ενίσχυση των πιο νευραλγικών τομέων, αποσαφηνίζεται το νέο πλαίσιο που διέπει άδειες και ωράρια.

Με την πολυσέλιδη εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών ξεκαθαρίζεται καταρχάς τι ισχύει για τη δυνατότητα τηλεργασίας, μετά τη «λήξη» του συναγερμού για τον κορωνοϊό.

Κατά την εξέταση των αιτημάτων για παροχή τηλεργασίας, θα πρέπει, λοιπόν, να εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα αιτήματα γονέων παιδιών ηλικίας έως 12 ετών ή φροντιστών, με βάση το ευνοϊκότερο πλαίσιο του 4807/2021 για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής τηλεργασίας και όχι με βάση τις γενικές ρυθμίσεις του άρθρου 31 του ν. 4808/2021.

Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που μπορεί να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει του 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, ωστόσο, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις περιπτώσεις χορήγησης τηλεργασίας είτε για λόγους υγείας των υπαλλήλων είτε για λόγους κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών.

Ευέλικτο ωράριο

Ας δούμε τι προβλέπεται και για το ευέλικτο ωράριο. Εφόσον υποβληθεί από υπάλληλο σχετικό αίτημα, στο οποίο θα προσδιορίζεται σαφώς το αίτημα και το χρονικό διάστημα, στο οποίο αφορά, η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού μπορεί να το εγκρίνει λαμβάνοντας υπόψιν:

α) το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας

β) τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων και

γ) τη στελέχωση της Υπηρεσίας

Ποιες είναι οι επιλογές ωραρίων;

α) Ώρα προσέλευσης: 07.00 Ώρα αποχώρησης: 15.00

β) Ώρα προσέλευσης: 07.30 Ώρα αποχώρησης: 15.30

γ) Ώρα προσέλευσης: 08.00 Ώρα αποχώρησης: 16.00

δ) Ώρα προσέλευσης: 08.30 Ώρα αποχώρησης: 16.30

ε) Ώρα προσέλευσης: 09.00 Ώρα αποχώρησης: 17.00

Όσον αφορά στους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση ΙΔΑΧ, υπενθυμίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα μείωσης των ωρών εργασίας μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε έτη, είτε λόγω ανατροφής τέκνου ηλικίας έως 8 ετών είτε για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. 

Άδειες

Κανονική άδεια:15 ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον ζητήσει ο υπάλληλος συγκεκριμένες ημερομηνίες, από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο αυτή, προσαυξάνεται κατά 5 εργάσιμες ημέρες.

Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Αναρρωτική άδεια: Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία.

Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. Υπάλληλος που έχει χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μικρότερο των 6 μηνών δικαιούται τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες των 8 ημερών και μετά την εξάντληση τους μπορεί να κάνει χρήση άδειας άνευ αποδοχών.

Άδεια πατρότητας: Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας 14 εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου.

Σε περίπτωση νοσηλείας του νεογνού μετά τον τοκετό, κατά το διάστημα του πρώτου μήνα από την γέννησή του, λόγω της οποίας η χορήγηση της άδειας πατρότητας κατά το διάστημα αυτό δεν συμβαδίζει με τον σκοπό της χορήγησής της που είναι η φροντίδα αυτού και η ενίσχυση του συναισθηματικού δεσμού του πατέρα με το παιδί, τότε είναι δυνατή η χορήγηση τμήματος ή και συνόλου της άδειας άμεσα μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του τέκνου.

Άδεια εξετάσεων: Η άδεια εξετάσεων χορηγείται για την διευκόλυνση της φοίτησης του υπαλλήλου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα βαθμίδας όχι κατώτερης της εκπαιδευτικής κατηγορίας, στην οποία υπηρετεί (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

Ελλείψει δε σχετικής ρύθμισης που να προβλέπει σχετικό περιορισμό, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας εξετάσεων στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ακόμα και εάν αυτά οδηγούν στην κτήση δεύτερου, τρίτου κ.ο.κ. τίτλου σπουδών ίδιου επιπέδου με αυτούς που κατέχει ήδη ο αιτών υπάλληλος με βάση την εκπαιδευτική κατηγορία, στην οποία υπηρετεί.

Για παράδειγμα είναι δυνατή η χορήγηση άδειας εξετάσεων σε υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ στο πλαίσιο παρακολούθησης προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα οδηγήσει στην κτήση δεύτερου τίτλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Στο πλαίσιο για την άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες, εμπίπτουν οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ του Δημοσίου, δεδομένου ότι για το προσωπικό αυτό εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία, καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Έτσι, χορηγείται άδεια 6 εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με 3 παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας 8 εργάσιμων ημερών ετησίως.

Για τους μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, που προβλέπουν προσαύξηση ορισμένων διευκολύνσεων για τους μονογονείς.

Άδεια κυοφορίας: Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, που χαρακτηρίζει την κύηση ως επαπειλούμενη, χωρίς να απαιτείται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.

Η κανονική άδεια κυοφορίας διαφοροποιείται σαφώς από τις αναρρωτικές άδειες και για το λόγο αυτό δεν προσμετράται στις αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας.