Επαναλαμβανόμενα EBITDA ύψους 953,7 εκατ. ευρώ πέτυχε το 2022 η ΔΕΗ, από 871,7 εκατ. το 2021 καταγράφοντας ανθεκτική κερδοφορία σε ορίζοντα τριετίας.

Παράλληλα η επιχείρηση πέτυχε μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 502 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΔΕΗ συνεισέφερε μέσα στην κρίση συνολικό ποσό ύψους 1,8 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 800 εκατ. το 2021 μέσα από τη στήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης που λειτούργησε ως μέσο επιδότησης για όλη τη χώρα μέσω της παρακράτησης εσόδων στη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη στήριξη των πελατών μέσω των τιμολογίων και την έκτακτη εισφορά στη δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρεία επίσης πέτυχε αύξηση των επενδύσεων κατά 248 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021 με αυξημένες επενδύσεις στο δίκτυο διανομής και σε έργα ΑΠΕ. Πλέον η εταιρεία μετρά πάνω από 600MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία ή σε φάση ολοκλήρωσης της κατασκευής ενώ έχει εξασφαλισμένη την υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης έργων άνω των 4GW.

Ειδικότερα για το δ΄ τρίμηνο του 2022, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €309,4 εκατ. έναντι €245,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σημειώνεται ότι, το EBITDA του 2022 έχει επηρεαστεί από το ποσό έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022 και το οποίο για τη ΔΕΗ προσδιορίστηκε σε €245,3 εκατ. μετά την τελική εκκαθάριση, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €50,5 εκατ. καθώς και από την αναδρομική χρέωση ύψους €6,6 εκατ. λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024.

  • Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €26 εκατ. έναντι ζημιών €149,8 εκατ. το 2021.

Στα αποτελέσματα προ φόρων του 2022 συμπεριλαμβάνεται θετική επίπτωση ύψους €177,5 εκατ. λόγω αντιστροφής μέρους της απομείωσης της επένδυσης της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Η αντιστροφή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης και συνακόλουθα των υψηλών τιμών στην χονδρεμπορική αγορά, η λιγνιτική παραγωγή δεν είναι πλέον ζημιογόνος.

  • Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €8,9 εκατ. έναντι ζημιών €18,4 εκατ. το 2021.

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το 2022 κατά €5.546,7 εκατ. ή 97,2% λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου, ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανόδου των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά. Ειδικότερα το δ’ τρίμηνο 2022, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €2.690,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 33,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.