Την παραίτησή του από τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος, καθώς και μέλους της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, με ισχύ από τις 3 Μαΐου 2023 υπέβαλε ο κ. Γεώργιος Παύλος Λεβέντης, μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως ανακοίνωσε η Frigoglass.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») αποφάσισε να μην προβεί στην παρούσα φάση σε διορισμό αντικαταστάτη στη θέση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τελεί σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές προϋποθέσεις του ελληνικού Εταιρικού Νόμου και του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση της εταιρείας

Περαιτέρω, το Δ.Σ. αποφάσισε όπως διορισθεί η κα Zulikat Wuraola Abiola, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και νέο μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Ενόψει των ανωτέρω:

α) Η σύνθεση του Δ.Σ. μέχρι το τέλος της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2023 (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας), έχει ως εξής:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

2. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

4. KATHLEEN VERELST του ERIC, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. STEPHEN GRAHAM BENTLEY του DONALD HENRY, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

β) Η σύνθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και τον ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, έχει ως εξής:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

2. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ΜΕΛΟΣ.

3. KATHLEEN VERELST του ERIC, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων θα λήξει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.